Đến tháng 09
Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi

2.858.574
văn bản qua mạng
giữa 79 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2023)
(Tự động cập nhật lúc 26/09/2023 05:00)